18 sierpnia, 2016

Regulamin

28.05.2019

REGULAMIN SALONU VIRTUAL REALITY „CYBERSOWA”

1.Salon udostępnia stanowiska pozwalające na korzystanie ze sprzętu i programów do wirtualnej rzeczywistości (VR).

2.Zasady korzystania z salonu i oferowanych w nim usług określa niniejszy Regulamin.

3.Korzystanie ze stanowisk jest odpłatne wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.cybersowa.pl, dostępnego także w siedzibie salonu. Korzystanie ze sprzętu w ramach imprez grupowych w salonie oraz poza nim określa osobny cennik i jest dostępny na życzenie w siedzibie salonu.

4.Przez „imprezy grupowe w salonie” rozumie się sesje VR, w których jednocześnie bierze udział więcej niż 5 osób, a które odbywają się w salonie. Przez „imprezy poza salonem” rozumie się sesje VR, które odbywają się pod innym adresem niż salonowy.

5.Aktualne godziny otwarcia salonu znajdują się na www.cybersowa.pl. Istnieje możliwość umówienia się na imprezę grupową  w salonie lub imprezę poza salonem w innych dniach i godzinach.

6.Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej salonu: www.cybersowa.pl oraz w siedzibie salonu.

7.W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych podczas sesji, należy natychmiast powiadomić o tym pracownika salonu oraz przerwać użytkowanie sprzętu.

8.Wyrażenie chęci do skorzystania z usługi salonu „Cybersowa” jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta lub jego opiekuna pawnego oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Ostrzeżeniem dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu i akceptuje ich warunki.

9.W przypadku wady wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu w szkłach kontaktowych. Większe oprawki szkieł korekcyjnych mogą nie zmieścić się w specjalnych goglach, przez co utrudnią lub uniemożliwią korzystanie ze sprzętu.

10.Jeżeli wygodne korzystanie ze sprzętu w salonie  jest niemożliwe ze względu na specyficzne cechy anatomiczne klienta (mowa tu w szczególności o nietypowej budowie i wielkości głowy) klient ma prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy.

11.Osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko w obecności opiekunów prawnych.

12.Osoby, niepełnoletnie mogą korzystać z usług salonu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (druk dostępny na stronie salonu: www.cybersowa.pl).

13.W przypadku imprez grupowych w salonie i imprez poza salonem, w których biorą udział osoby poniżej 13-go roku życia, koniecznym jest by klient opłacający imprezę zapewnił podczas trwania imprezy obecność 1 pełnoletniej osoby na każde 10 dzieci. Osoba/osoby te będą pomagać pracownikom salonu w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas imprezy.

14.Klienci chcący skorzystać z usług salonu powinny zarezerwować sesję: w salonie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Skorzystanie z usług salonu, bez wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest tylko jeżeli w momencie wejścia do salonu znajdują się w niej wolne stanowiska i nie ma na nie rezerwacji na najbliższe 20 minut. Imprezy grupowe w salonie i imprezy poza nim rezerwowane muszą być zawsze z wyprzedzeniem (konieczne wpłacenie zadatku).

15.Stanowisko będzie oczekiwać na umówionego klienta przez 5 minut. Jeżeli osoba się nie stawi, rezerwacja przepada. Zalecamy stawienie się 5-10 minut przed czasem rozpoczęcia zarezerwowanej sesji. Nie tyczy się to imprez grupowych w salonie i imprez poza salonem, gdyż w tych przypadkach rezerwacja jest zawsze opłacana z góry,  a z wynajętych stanowisk można korzystać aż do końca umówionego i opłaconego czasu. W przypadku spóźnienia klienta na imprezę grupową w salonie lub imprezę poza salonem, maksymalny czas wydłużenia trwania imprezy bez dodatkowych opłat to 10 minut.

16.Podczas odbywania sesji na pojedynczym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.

17.Każdy klient salonu uzyska informację o tym jak należy się posługiwać sprzętem oraz wsparcie pracownika podczas odbywanej sesji.

18.W przypadku uszkodzenia sprzętu spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem go przez klienta, szkody pokrywa osoba korzystająca ze sprzętu lub jej opiekun prawny.

19. Na terenie salonu „Cybersowa” obowiązuje zakaz przebywania osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków oraz zakaz palenia tytoniu.

20.W części wyznaczonej do odbycia sesji zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów.

21.Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez osoby korzystające ze sprzętów VR.

22.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu „Cybersowa” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika salonu.

23.Rażące nieprzestrzeganie Regulaminu może powodować wcześniejsze zakończenie usługi bez możliwości rekompensaty oraz czasowy zakaz wstępu na teren salonu.

24.Wszelkie zażalenia i opinie należy kierować wyłącznie na piśmie na:bialystok@cybersowa.pl.

Ostrzeżenie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Zgoda opiekuna