Sierpień 18, 2016

Regulamin

5.09.2017

REGULAMIN SALONU VIRTUAL REALITY „CYBERSOWA”

1.Salon udostępnia stanowiska pozwalające na korzystanie ze sprzętu i programów do wirtualnej rzeczywistości (VR).

2.Zasady korzystania z salonu i oferowanych w nim usług określa niniejszy Regulamin.

3.Korzystanie ze stanowisk jest odpłatne wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.cybersowa.pl, dostępnego także w siedzibie salonu. Korzystanie ze sprzętu w ramach imprez grupowych w salonie oraz poza nim określa osobny cennik i jest dostępny na życzenie w siedzibie salonu.

4.Przez „imprezy grupowe w salonie” rozumie się sesje VR, w których jednocześnie bierze udział więcej niż 5 osób, a które odbywają się w siedzibie salonu. Przez „imprezy poza salonem” rozumie się sesje VR, które odbywają się poza siedzibą salonu.

5.Salon jest otwarty we wtorki i piątki w godzinach 16:30-20:30 oraz w soboty i niedziele 12:00 – 20:30. Ostatnia sesja zaczyna się o 20:15. Istnieje możliwość umówienia się na imprezę grupową  w salonie lub imprezę poza salonem w innych dniach i godzinach.

6.Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej salonu: www.cybersowa.pl oraz w siedzibie salonu.

7.Użytkowanie sprzętu wiąże się z wykonywaniem ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu.

8.W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast powiadomić o tym pracownika salonu oraz przerwać użytkowanie sprzętu.

9.Wyrażenie chęci do skorzystania z usługi salonu „Cybersowa” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Ostrzeżeniem dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu i akceptuje ich warunki. Klient oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych przez salon usług.

10.W przypadku wady wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu w szkłach kontaktowych. Większe oprawki szkieł korekcyjnych mogą nie zmieścić się w specjalnych goglach, przez co utrudnią lub uniemożliwią korzystanie ze sprzętu.

11.Jeżeli wygodne korzystanie ze sprzętu w salonie  jest niemożliwe ze względu na specyficzne cechy anatomiczne klienta (mowa tu w szczególności o nietypowej budowie i wielkości głowy) klient ma prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy.

12.Osoby niepełnoletnie poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko w obecności opiekunów prawnych.

13.Osoby, niepełnoletnie które ukończyły 13. rok życia, mogą korzystać z usług salonu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (druk dostępny na stronie salonu: www.cybersowa.pl)

14.W przypadku imprez grupowych w salonie i imprez poza salonem, w których biorą udział osoby poniżej 13-go roku życia, koniecznym jest by Klient zapewnił podczas trwania imprezy obecność 1 pełnoletniej osoby na każde 10 dzieci. Osoba/osoby te będą pomagać pracownikom salonu w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas imprezy.

15.Klienci chcący skorzystać z usług salonu powinny zarezerwować sesję: w salonie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Skorzystanie z usług salonu, bez wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest tylko jeżeli w momencie wejścia do salonu znajdują się w niej wolne stanowiska i nie ma na nie rezerwacji na najbliższe 20 minut. Imprezy grupowe w salonie i imprezy poza nim rezerwowane muszą być zawsze z wyprzedzeniem.

16.Stanowisko będzie oczekiwać na umówionego klienta przez 5 minut. Jeżeli osoba się nie stawi, rezerwacja przepada. Zalecamy stawienie się 5-10 minut przed czasem rozpoczęcia zarezerwowanej sesji. Nie tyczy się to imprez grupowych w salonie i imprez poza salonem, gdyż w tych przypadkach rezerwacja jest zawsze opłacana z góry, więc z wynajętych stanowisk można korzystać aż do końca umówionego i opłaconego czasu. W przypadku spóźnienia klienta na imprezę grupową w salonie lub imprezę poza salonem, maksymalny czas wydłużenia trwania imprezy bez dodatkowych opłat to 10 minut.

17.Podczas odbywania sesji na pojedynczym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.

18.Każdy klient salonu uzyska informację o tym jak należy się posługiwać sprzętem oraz wsparcie pracownika podczas odbywanej sesji.

19.W przypadku uszkodzenia sprzętu spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem go przez klienta, szkody pokrywa osoba korzystająca ze sprzętu.

20.Obowiązuje zakaz przebywania na terenie Salonu „Cybersowa” osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków oraz zakaz palenia tytoniu.

21.W części wyznaczonej do odbycia sesji zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów.

22.Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez osoby korzystające ze sprzętów VR.

23.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu „Cybersowa” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika salonu.

24.Rażące nieprzestrzeganie Regulaminu może powodować wcześniejsze zakończenie usługi bez możliwości rekompensaty oraz czasowy zakaz wstępu na teren salonu.

25.Wszelkie zażalenia i opinie należy kierować wyłącznie na piśmie na:bialystok@cybersowa.pl.

Ostrzeżenie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Zgoda opiekuna